Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Metni

“GMK BULVARI NO: 5 KIZILAY ÇANKAYA/ ANKARA” adresinde faaliyet gösteren BİLİM DERSANESİ ANONİM ŞİRKETİ Unvanı ile faaliyetlerini yürüten (“BİLİM KURS”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, BİLİM KOLEJİ’nin etkileşim içerisine olduğu gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca“GMK BULVARI NO: 5 KIZILAY ÇANKAYA/ ANKARA” adresinde faaliyet gösteren BİLİM DERSANESİ ANONİM ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz BİLİM KOLEJİ tarafından; iletişim formunu doldurarak tarafımıza ilettiğiniz mesajın cevaplanabilmesi, kampanya /promosyon/ indirim ve kayıt süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,BİLİM KOLEJİ’nin iş birimleri tarafından sizlere gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi için Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak başta kanunen yetkili kamu kuruluşlarına, adli ve idari makamlara, sair mevzuatta izin verilen özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerine, BİLİM KOLEJİ’ni denetime yetkili kurum ve kuruluşlara, BİLİM KOLEJİ’nin faaliyetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi için hizmet alınan veya işbirliği içerisinde olunan iş ortaklarına, sadece gerektiğinde BİLİM KOLEJİ’nin tedarikçilerine Kanun’da belirtilen veri güvenliği tedbirleri alınmak suretiyle aktarılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İletişim Formunu doldurarak tarafımızla paylaşmış olduğunuz size ait ad-soyad, telefon numarası, e-posta ve adres verileriniz ile veli bulunduğunuza çocuğunuza ait ad-soyad, doğum yılı, devam ettiği okul ve sınıf bilgisi verileri; Kanun’un 5. Maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla BİLİM KOLEJİ’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

Dilediğiniz zaman BİLİM KOLEJİ’ne başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.